لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

دستگیره های تبلیغاتی اتوبوس و مترو

 
کانون پاتریس دستگیره های تبلیغاتی

 

دستگیره های تبلیغاتی اتوبوس و مترو:

تـعداد فرصتـهایی که می‌توان از آنها بـرای ارتـقاء فرهنـگ، اطلاع‌رسانـی عمومی و آگهی‌رسـانی تـجاری بهره‌ برد، چنان اندک است که نمی‌توان از هیچ‌کدام از این فرصت‌ها به راحتی گذشت. هرچند می‌توان پذیرفت که در سال‌های اخیر، برخی کارشکنی‌های خواسته یا ناخواسته مختلف، فرصت سوزی‌های بسیـاری را سبب شده است. یـکی از فـرصت‌های خوب بـرای برقـراری تعامـل بصـری با شهرونــدان، درون کابیـن اتوبـوس می‌‎باشد که متاسفانه در شهـرهای ما، از این فرصت به خوبـی استفـاده نشـده است. چـرا که شهرونـدان بسیاری از اقشـار و گروه‌های سنی مختلف روزانه با اتوبوس در داخل شهـر تـردد می‌نمایند و کابین اتوبـوس بهترین فرصت بـرای کاربست‌های فرهنگی و تبلیغاتی می‌باشد.

کانون پاتریس تمرکز اصلی خود را به خلق و توسعه رسانه‌های دیداری جدید و یا نهادینه نمودن رسانه‌های جهانی در کشـور فعالیت مـی‌کنـد. از جمـله رسـانه‌هایی که می‌توان از آن در مقاصد فرهنگی و تجاری بهره‌ای شایسته بـرد، دستگیـره‌های اتوبوس می‌باشد که کانون پاتریس درصدد است این فرصت را در کل کشـور خلق نموده و در اختیار فرهنگ عمومی شهروندان قرار دهد.

کلمات کلیدی:

کانون پاتریس, دستگیره های تبلیغاتی, دستگیره های تبلیغاتی اتوبوس, دستگیره های تبلیغاتی اتوبوس و مترو ...